Structurele mitigering onderkant markt binnen Wgp

In de Kamerbrief van 20 juni 2022 heeft de minister een mitigerende maatregel aangekondigd. Binnen de Wgp gaat het om een maatregel waarbij de maximumprijzen van geneesmiddelen in groepen van vergelijkbare geneesmiddelen (productgroepen) met een jaaromzet lager dan € 500.000 in Nederland met 15% worden verhoogd. Het betreft een voorzorgsmaatregel die ertoe dient om eventuele risico’s op beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor patiënten te verkleinen.

Internetconsultatie

De concept-AMvB waarmee binnen de Wgp de mitigerende maatregel voor de onderkant markt wordt vastgelegd is momenteel opengesteld voor reactie tijdens openbare internetconsultatie. Voor de verdere uitwerking van deze mitigerende maatregel en om hierop te reageren verwijzen we u naar de internetconsultatie ‘Besluit geneesmiddelenprijzen’.

Wgp: maximumprijs voor farmaceutisch vergelijkbare geneesmiddelen

De Wgp biedt een grondslag om maximumprijzen vast te stellen voor de verkoop van geneesmiddelen. Binnen de Wgp worden vergelijkbare (extramurale én intramurale) geneesmiddelen op basis van werkzame stof, sterkte en farmaceutische vorm ingedeeld in Wgp-productgroepen. Geneesmiddelen binnen een Wgp-productgroep krijgen in principe dezelfde maximumprijs die is gebaseerd op de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen uit vier referentielanden. De Wgp bepaalt daarmee het prijsplafond voor geneesmiddelen; daaronder kan onderhandeld worden door marktpartijen over de daadwerkelijke prijs. In principe worden tweemaal per jaar (in april en in oktober) de maximumprijzen aangepast. Deze aanpassingen worden herijkingen genoemd. Op dit moment zijn België, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onze referentielanden. Middels een wetswijziging in april 2020 is Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen. Het doel van deze wijziging was om met name het prijsniveau van merkgeneesmiddelen (spécialités) dichter bij het Europees gemiddelde te brengen, de taakstelling uit het vorige Regeerakkoord in te vullen en een bijdrage te leveren aan het behalen van de financiële opgave in het Hoofdlijnenakkoord Medische Specialistisch Zorg.