Structurele mitigering onderkant markt binnen Wgp

Extra Informatie m.b.t. Mitigering Wet geneesmiddelenprijzen

Op basis van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) worden maximumprijzen voor geneesmiddelen vastgesteld om daarmee een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid. Hierbij is ook aandacht voor het beschikbaar houden van geneesmiddelen voor patiënten. Op dit moment is een tijdelijke mitigerende maatregel binnen de Wgp van toepassing en wordt gewerkt aan een structurele mitigerende maatregel.
 

Tijdelijke mitigerende maatregel

De Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen houdt kort gezegd in dat op verzoek de maximumprijs niet naar beneden wordt bijgesteld voor geneesmiddelen met een jaaromzet lager dan € 1 miljoen in Nederland. Op dit moment wordt gewerkt aan het vervangen van deze tijdelijke maatregel door een meer bestendige en doelgerichte maatregel. Het streven was om deze structurele maatregel per 1 oktober 2023 mogelijk te maken door middel van het Besluit geneesmiddelenprijzen.
 

Stand van zaken structurele mitigerende maatregel

In de Kamerbrief van 20 juni 2022 heeft de minister een structurele mitigerende maatregel aangekondigd binnen de Wgp. Hierbij worden de maximumprijzen van geneesmiddelen in groepen van vergelijkbare geneesmiddelen (productgroepen) met een jaaromzet lager dan €500.000 in Nederland met 15% verhoogd. Het betreft een voorzorgsmaatregel die ertoe dient om eventuele risico’s op beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor patiënten te verkleinen. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 april 2023 geadviseerd om de wettelijke grondslag waarop het besluit waarmee deze maatregel mogelijk gemaakt zou worden aan te passen en hiervoor een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen (No. W13.23.00017/III). Dit advies heeft tot gevolg dat zorgvuldig moet worden bezien wat de vervolgstappen zijn. Dit betekent dus ook dat de gewenste ingangsdatum, 1 oktober 2023, voor de structurele mitigerende maatregel niet meer haalbaar is.
 

Tijdelijke mitigerende maatregel verlengd

De nu geldende Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen is verlengd zodat bij het vaststellen van de nieuwe maximumprijzen per 1 april 2024 voor de betreffende geneesmiddelen met een jaaromzet lager dan € 1 miljoen in Nederland nog steeds de hogere maximumprijzen zullen gelden.

Wgp: maximumprijs voor farmaceutisch vergelijkbare geneesmiddelen

De Wgp biedt een grondslag om maximumprijzen vast te stellen voor de verkoop van geneesmiddelen. Binnen de Wgp worden vergelijkbare (extramurale én intramurale) geneesmiddelen op basis van werkzame stof, sterkte en farmaceutische vorm ingedeeld in Wgp-productgroepen. Geneesmiddelen binnen een Wgp-productgroep krijgen in principe dezelfde maximumprijs die is gebaseerd op de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen uit vier referentielanden. De Wgp bepaalt daarmee het prijsplafond voor geneesmiddelen; daaronder kan onderhandeld worden door marktpartijen over de daadwerkelijke prijs. In principe worden tweemaal per jaar (in april en in oktober) de maximumprijzen aangepast. Deze aanpassingen worden herijkingen genoemd. Op dit moment zijn België, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onze referentielanden. Middels een wetswijziging in april 2020 is Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen. Het doel van deze wijziging was om met name het prijsniveau van merkgeneesmiddelen (spécialités) dichter bij het Europees gemiddelde te brengen, de taakstelling uit het vorige Regeerakkoord in te vullen en een bijdrage te leveren aan het behalen van de financiële opgave in het Hoofdlijnenakkoord Medische Specialistisch Zorg.