Modernisering GVS

Modernisering GVS is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Voor de motivering van en het vervolg op dit besluit, verwijzen wij u naar de Kamerbrief van 27-09-2022.

De modernisering van het GVS komt er in de kern op neer dat de vergoedingslimieten van geneesmiddelen, die in clusters van op populatieniveau onderling vervangbare middelen zijn opgenomen, worden geactualiseerd (herberekend). Hierdoor zal het GVS weer functioneren zoals het bedoeld is, namelijk als instrument voor kostenbeheersing van farmaceutische zorg en worden publieke middelen doelmatiger besteed.

Bekendmaking GVS-vergoedingslimieten in concept

Achtergrond

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd het geneesmiddelenvergoedingssysteem per 1 januari 2023 te moderniseren. Deze modernisering omvat een herberekening van de vergoedingslimieten van het GVS door aanpassing van de peildatum in combinatie met twee verzachtende maatregelen. Door de herberekening zullen de vergoedingslimieten weer worden gebaseerd op actuele prijzen van geneesmiddelen. De beoogde verzachtende maatregelen zijn 1) een maximering van de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen op € 250 per patiënt per jaar in de jaren 2023 en 2024 en 2) een opslag van 50% op de herberekende vergoedingslimiet voor geneesmiddelen in een cluster waarvan de omzet in Nederland in dat cluster totaal minder dan € 1 miljoen per jaar is (de zogenoemde maatregel voor de onderkant van de markt). Daarnaast zal de clustering van combinatiepreparaten en de berekening van hun vergoedingslimieten worden aangepast. Verder is het de bedoeling “spookclusters” zoveel mogelijk uit het GVS te verwijderen.

Concept vergoedingslimieten

Voor de GVS-modernisering zal de Regeling zorgverzekering worden aangepast. Vooruitlopend op die aanpassing wordt u op deze pagina geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de GVS-modernisering en de nieuwe vergoedingslimieten die naar verwachting per 1 januari 2023 zullen gaan gelden.

Onderstaand Excelbestand ‘GVS-vergoedingslimieten per 1-1-2023 in concept’ bevat het eerste concept van de nieuwe vergoedingslimieten. Het bestand geeft een goede indruk van de aanstaande wijzigingen, maar het is nog niet definitief en volledig. Ook is niet uitgesloten dat het onjuistheden bevat. Het doel van deze bekendmaking is om belanghebbenden tijdig te voorzien van relevante informatie over de GVS-modernisering, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de invoering ervan per 1 januari 2023.  

Soorten clusters

Cluster beginnend met een 0 is een cluster met mono artikelen.
Cluster beginnend met een Y is een combinatiecluster.
Cluster beginnend met een cijfer is een supercluster.

Peildatum voor herberekening

Voor de actualisatie van de vergoedingslimieten is uitgegaan van peildatum 1 februari 2022. Dat betekent dat de nieuwe vergoedingslimieten voor geneesmiddelen in een GVS-cluster worden gebaseerd op de apotheek inkoopprijzen van de prijslijst genaamd G-standaard uitgegeven door Z-index die golden op die datum, met uitzondering van parallel geïmporteerde producten en ziekenhuisverpakkingen. Als een GVS-cluster is gevormd ná 1 februari 2022 wordt de vergoedingslimiet gebaseerd op de apotheekinkoopprijs van het product(en) dat als eerste in de G-standaard is opgenomen (conform de reguliere methode). De rekensystematiek voor vergoedingslimieten wordt met deze modernisering in principe niet gewijzigd, behalve voor combinatiepreparaten.

Combinatiepreparaten en spookclusters

Op basis van het conceptadvies van Zorginstituut Nederland zijn in Excelbestand ‘GVS-vergoedingslimieten per 1-1-2023 in concept’ de combinatiepreparaten geclusterd. Uiteraard geldt hierbij het voorbehoud dat het definitieve advies van het Zorginstituut nog tot aanpassingen kan leiden. De rekensystematiek voor combinatieclusters is als volgt. De vergoedingslimiet voor geneesmiddelen in deze clusters wordt berekend als de som van de (herberekende) vergoedingslimiet van de monopreparaten in het GVS. Dat geldt nu ook al zo. Als deze rekensystematiek er echter toe leidt dat in een cluster van combinatiepreparaten geen enkel bijbetalingsvrij middel aanwezig is, wordt de prijs van het artikel met de laagste bijbetaling de limiet voor alle artikelen met dezelfde samenstelling en sterkte. De uitkomsten van deze aangepaste systematiek  zijn verwerkt in het Excelbestand ‘GVS-vergoedingslimieten per 1-1-2023 in concept’. Hiermee wordt gezorgd dat ook in een cluster van combinatiepreparaten altijd tenminste één geneesmiddel zonder bijbetaling aanwezig is op moment van herberekening. De adviezen van het Zorginstituut ten aanzien van verschillende spookclusters zijn in onderstaande Excelbestanden ‘GVS-vergoedingslimieten per 1-1-2023 in concept’ en ‘GVS-clusters onderkant van de markt in concept’ ook reeds verwerkt. Spookclusters waarover nog geen advies is uitgebracht, blijven voorlopig bestaan.  

Hieronder wordt de rekensystematiek voor GVS-vergoedingslimieten, voor zowel clusters met monopreparaten als clusters met combinatiepreparaten, in meer detail beschreven. Voor de rekensystematiek van de monopreparaten wordt de huidige wet- en regelgeving gevolgd en is de systematiek dus niet gewijzigd. Voor de combinatiepreparaten ligt dat anders. Hiertoe wordt de Regeling zorgverzekering nog aangepast.

Opslag voor onderkant van de markt

In Excelbestand ‘GVS-clusters onderkant van de markt in concept’ wordt vermeld welke clusters naar verwachting in aanmerking zouden komen voor de opslag op de (geactualiseerde) vergoedingslimiet omdat zij behoren tot de zogenoemde onderkant van de markt. Het betreft (super)clusters met een omzet lager dan € 1 miljoen in Nederland in de referentieperiode van 1 februari 2021 tot 1 februari 2022. De omzet is berekend op basis van data van Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het is de som van de omzet voor elke maand in de referentieperiode op basis van het aantal verstrekte verpakkingen vermenigvuldigd met de in die maand geldende apotheekinkoopprijs (AIP) in de G-standaard, exclusief marges, apotheektarieven en btw. Clusters die tijdens of na de referentieperiode nieuw zijn gevormd, komen in principe niet in aanmerking voor de opslag en zijn dus niet in het Excelbestand ‘GVS-clusters onderkant van de markt in concept’ opgenomen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de nieuwe clustering van combinatiepreparaten die per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd.

De vergoedingslimieten voor geneesmiddelen in deze clusters zijn in het Excelbestand ‘GVS-vergoedingslimieten per 1-1-2023 in concept’ echter nog niet verhoogd met de opslag van 50%. Het ministerie van VWS streeft ernaar in september via deze website nadere informatie te verstrekken over de vergoedingslimieten in concept inclusief deze opslag.

Disclaimers

Bij het samenstellen van de informatie op deze pagina over de GVS-modernisering, met inbegrip van de Excelbestanden, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan de informatie onjuist en onvolledig zijn. Bovendien betreft het voorlopige informatie op basis van de stand van zaken omtrent het GVS en de GVS-modernisering ten tijde van de samenstelling van deze pagina. Toekomstig voorziene wijzigingen, zoals de voorgenomen uitname van alle colecalciferol-bevattende geneesmiddelen en calcifediol, zijn hier bijvoorbeeld nog niet in meegenomen. De definitieve besluiten over de modernisering van het GVS worden genomen door wijziging van de Regeling zorgverzekering die wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Aan de informatie op deze pagina over de modernisering van het GVS kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Vragen

Deze bekendmaking van de vergoedingslimieten heeft tot doel alle betrokkenen tijdig te informeren, zodat zij zich waar nodig kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding per 1 januari 2023. Wanneer u vragen heeft over de (her)berekening van de nieuwe vergoedingslimieten, kunt u een mail sturen naar _dienstpostbusCIBGGVS@minvws.nl.

In verband met de vele aanvragen van de GVS-vergoedingslimiet onderbouwingen in combinatie met de vakantieperiode duurt de behandeling en het antwoord helaas langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses daarvoor. Wij danken u voor uw begrip.

De onderbouwingen van de clusters met combinatiepreparaten zijn nog niet beschikbaar. Deze onderbouwingen worden zo spoedig mogelijk nagestuurd. Onze excuses voor het ongemak.

Berekening van vergoedingslimieten in het GVS

Artikelen die op de peildatum aanwezig zijn, of – indien het cluster gevormd is na de peildatum – artikelen met de laagste introductiemaand, rekenen mee. Er wordt gerekend met 7 decimalen achter de komma en vergoedingslimieten worden met 5 decimalen gepubliceerd. Artikelen met inkoopkanaal 1 (spécialité), 2 (generiek) en 6 (EU parallel) worden betrokken bij de limietberekening. Artikelen afkomstig van parallel import (inkoopkanalen 3 en 4 in de G-standaard) en ziekenhuisverpakkingen (inkoopkanaal 0) worden niet betrokken.

Stap 0

(indien supercluster): Groepering van subclusters

Stap 1

De geneesmiddelen in een GVS-cluster worden op ATC 5-code gegroepeerd.

Stap 2

Aan de geneesmiddelen wordt een merknaam toegekend. Deze wordt afgeleid van de naam van het geneesmiddel (spécialité). Generieke geneesmiddelen krijgen de merknaam ‘Generiek’.

Stap 3

Voor ieder geneesmiddel wordt een dagprijs berekend. Dat is de prijs die een geneesmiddel per dag kost als de standaard dagdosering wordt gebruikt. De dagprijs wordt afgeleid van de apotheekinkoopprijs die voor het betreffende geneesmiddel gold op 1 februari 2022.

Stap 4

Vervolgens wordt per sterkte en farmaceutische vorm de laagste dagprijs per merknaam geselecteerd.

Stap 5

De bij stap 4 geselecteerde dagprijzen worden per merknaam gemiddeld tot een merkprijs.

Stap 6

De merkprijzen worden vervolgens gemiddeld per ATC 5-code tot een ATC-prijs.

Stap 7

De ATC-prijzen worden gemiddeld. Dit geeft een clusterprijs.

Stap 8

Vervolgens wordt de dagprijs van het geneesmiddel (stap 4) geselecteerd dat het dichtst op of onder deze clusterprijs ligt. Dit is de ‘prijs onder het gemiddelde (POG)’.

Stap 9

De vergoedingslimieten wordt vervolgens van deze POG afgeleid m.b.v. de gehanteerde standaard dagdosering (SDD). De uitkomst is een prijs per eenheid: de vergoedingslimiet.

Indien van een geneesmiddel verschillende toedieningssterkten bestaan, wordt de vergoedingslimiet berekend op basis van de artikelen in de Regeling zorgverzekering. Het geneesmiddel met de laagste toedieningssterkte kan gecorrigeerd worden door de ongecorrigeerde vergoedingslimiet te vermenigvuldigen met 2/10 maal het quotiënt van de referentiehoeveelheid en de laagste toedieningssterkte van dat geneesmiddel, vermeerderd met 8/10. De referentiehoeveelheid is de SDD gedeeld door de doseringsfrequentie. De referentiehoeveelheid moet een bestaande sterkte zijn die in de G-Standaard is opgenomen.


Toelichting berekening vergoedingslimiet geneesmiddel in combinatiecluster

De vergoedingslimiet voor een combinatiepreparaat is een optelsom van de vergoedingslimieten van de afzonderlijke deelpreparaten. Een combinatiepreparaat kan daarom alleen in bijlage 1A in een combinatiecluster zijn opgenomen als alle deelpreparaten ook in bijlage 1A zijn opgenomen en dus een vergoedingslimiet kennen. De berekening van combinatiepreparaten die zijn opgenomen in een cluster beginnend met de letter Y gaat als volgt.

Stap 1

De vergoedingslimieten van de deelpreparaten van het combinatiepreparaat worden bij elkaar opgeteld zonder eventuele correctiefactor van de laagste sterkte. Indien de sterkte die in het combinatiepreparaat zit, niet is opgenomen in een cluster dan wordt deze lineair omgerekend naar de juiste sterkte.

Stap 2

Indien in een Y cluster geen enkel combinatiepreparaat zonder bijbetaling aanwezig is, wordt de vergoedingslimiet van het preparaat met de laagste bijbetaling gecorrigeerd zodat dit middel geen bijbetaling meer heeft. Alle combinatiepreparaten met exact dezelfde samenstelling en sterkte in hetzelfde Y cluster krijgen dan deze nieuwe vergoedingslimiet. Bij het bepalen of er geen preparaten zonder bijbetaling aanwezig zijn in een Y cluster wordt alleen gekeken naar preparaten die aanwezig zijn op de peildatum (1 februari 2022). 

Meer informatie

Meer informatie over de modernisering GVS staat hier
Meer informatie over de verzachtende maatregelen bij de modernisering staat hier.
Kamerbrief van 20-06-2022 met meer informatie over mitigering GVS staat hier