Apotheekbereidingen

Naar aanleiding van politieke ontwikkelingen en signalen vanuit zorgverzekeraars en zorgaanbieders over knelpunten binnen de bekostiging van dure apotheekbereidingen heeft de NZa, na consultatie van veldpartijen, besloten de regelgeving per 1 januari 2021 te wijzigen. Hierdoor wordt het mogelijk om add-on prestaties vast te stellen voor dure apotheekbereidingen. Hierbij gaat het om bereidingen waarbij de apotheek zelf vanuit grondstoffen een geneesmiddel bereidt. Een bereiding vanuit een geregistreerd handelsproduct valt hier niet onder.
 

Door het vaststellen van add-on prestaties wordt de bekostiging van dure apotheekbereidingen gelijkgetrokken met de bekostiging van dure geregistreerde geneesmiddelen. De NZa benadrukt hierbij dat declaratie van apotheekbereidingen alleen is toegestaan als de ontwikkeling, bereiding en inzet daarvan valt binnen de geldende wet- en regelgeving waar andere instanties, waaronder IGJ, toezicht op houden (ex-ante en/of ex-post).

De aanleiding

Binnen de medisch-specialistische zorg wordt de geleverde zorg (waaronder de kosten voor geneesmiddelen) integraal bekostigd via dbc-zorgproducten. Voor dure geneesmiddelen bestaat een uitzondering. Hiervoor kunnen partijen een add-on prestatie aanvragen.
Via een add-on prestatie kunnen de kosten voor dure medicatie los in rekening gebracht worden, naast een dbc-zorgproduct. Hiermee wordt voorkomen dat het verstrekken van dure medicatie leidt tot kosteninhomogeniteit van de bijbehorende dbc-zorgproducten.

Een voorwaarde voor het vaststellen van een add-on prestatie voor een geneesmiddel was dat er sprake moest zijn van een handelsvergunning in Nederland. Hierdoor konden 'dure' apotheekbereidingen niet als add-on worden aangemerkt. Deze hebben namelijk geen handelsvergunning. Dit betekende dat, in de vorige situatie, het ziekenhuis de kosten voor het maken van dure apotheekbereidingen, net als de niet-dure apotheekbereidingen, declareerde als onderdeel van het dbc-zorgproduct.

Afbakening

Een add-on prestatie voor een apotheekbereiding kan worden aangevraagd indien:

  • De kosten voor de apotheekbereiding binnen de aanspraak geneeskundige zorg gemiddeld meer dan €1.000 per patiënt per jaar zijn; of
  • Er voor het (de) equivalente geregistreerde geneesmiddel(en) een add-on prestatie geldig is.

Zodra de NZa besluit een add-on prestatie vast te stellen meldt de NZa het geneesmiddel aan in de G-standaard en krijgt het een ZI-nummer. Hiervoor is bepaalde productinformatie nodig. De aanvragende partijen moeten deze informatie aanleveren als onderdeel van de add-on aanvraag, zoals aangegeven op het nieuwe aanvraagformulier.

Het ZI-nummer wordt opgenomen in de productgroep Intramurale bereidingen van de G-standaard.  Na vaststelling van de add-on prestatie wordt deze opgenomen in dezelfde G-standaard tabellen (131 en 132) als de add-on prestaties (en indicaties) voor geregistreerde geneesmiddelen. Farmatec zal de add-on’s en apotheekbereidingen voorzien van een indicatiekoppeling. De indicatieteksten van de magistrale bereiding zullen beginnen met het woord ‘Apotheekbereiding’, gevolgd door de (verkorte)indicatietekst.

Verplichting indicatie op de factuur

Net als bij add-on prestaties voor geregistreerde geneesmiddelen, wordt het voor add-on apotheekbereidingen verplicht om de indicatie op de nota te vermelden. De procedure voor de opname van indicaties van apotheekbereidingen waarvoor een add-on prestatie is vastgesteld in de add-on indicatie databank, is dezelfde als die voor off-label indicaties van geregistreerde geneesmiddelen.