Wijzigingen voorwaarden Bijlage 2 per 1 januari 2020

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over een aantal bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering. De minister voor Medische Zorg heeft aangegeven dat hij een deel van dit advies overneemt.  De aanpassingen gaan in per 1 januari 2020 door middel van publicatie in de Staatscourant. Zie hieronder de aanpassingen.

De volgende voorwaarden op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering komen te vervallen:

11 Granulocyt koloniestimulerende faktor

13 Imiglucerase, velaglucerase en eliglustat

23 Modafinil

26 Een thiazolidinedion

31 Miglustat

50 Ivabradine

59 Dornase alfa

84 Fidaxomicine

Nummer 27

In de titel van nummer 27 worden de stofnamen Interferon, erytropoëtine en analoga, glatirameer en daclizumab verwijderd.

De titel van nummer 27 komt er dus als volgt uit te zien:

27. Levodopa/carbidopa intestinale gel

Nummer 35

In de titel van nummer 35 wordt de naam kalktabletten verwijderd. Omdat kalktabletten vanaf 1 januari 2019 uit het pakket zijn verwijderd (zie pakketadvies 2016)7 zijn deze middelen niet langer meer onderdeel van het te verzekeren pakket. Het vermelden van het woord ‘kalktabletten’ in de titel van onderdeel 35 van bijlage 2 Rzv is hiermee overbodig geworden

De titel van nummer 35 komt er dus als volgt uit te zien:

 35. Laxantia, middelen bij allergie, middelen tegen diarree,  maagledigingsmiddelen en middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging  die op grond van de Geneesmiddelenwet zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm.