Wijziging uitvoeringsbeleid APG-vergunning

Op 16 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over een APG-vergunning. Hierdoor wijzigt de beoordeling van aanvragen van APG-vergunningen.

Oude situatie

Bij de beoordeling van aanvragen van APG-vergunningen gingen wij uit van een deelgebiedbenadering. Elk deelgebied (een herkenbare geografische kern met een bebouwdekombord) binnen het aangevraagde gebied werd afzonderlijk getoetst aan het afstandscriterium. Daardoor kwam het voor dat het ene deelgebied wel en het andere deelgebied niet werd vergund. Bovendien werden alleen volledige deelgebieden vergund en geen delen van deelgebieden. De Raad van State heeft bepaald deze twee onderdelen van het uitvoeringsbeleid niet verenigbaar zijn met de Geneesmiddelenwet (Gnw).

De Afdeling overweegt dat huisartsen het gebied waarbinnen ze hun praktijk uitoefenen, in beginsel zelf bepalen (rechtsoverweging 10). De Afdeling overweegt verder dat met de term “aaneengesloten gebied” in artikel 61, tiende lid, Gnw wordt bedoeld het ononderbroken gebied waarvoor de huisarts de vergunning aanvraagt. De minister moet beoordelen of het gebied voldoet aan het afstandscriterium. Is dat het geval, dan moet de minister de vergunning verlenen. Als het aangevraagde gebied niet voldoet aan het afstandscriterium, moet de minister de vergunningaanvraag afwijzen (rechtsoverweging 11.1).

Nieuwe situatie

Per 16 januari 2019 is de aanvraag van de huisarts leidend bij de beoordeling. De huisarts moet zo nauwkeurig mogelijk aangeven voor welk ononderbroken gebied een vergunning wordt aangevraagd. Er wordt in elk geval een vergunning verleend als de afstand, gemeten over de voor het gemotoriseerde verkeer bestemde weg, tussen de voordeur van de meest dicht bij dat gebied gevestigde apotheek en de voordeur van de woning van de in dat gebied meest dicht bij die apotheek wonende potentiële patiënt aan het begin van de aaneengesloten bebouwing in de bebouwde kom, ten minste 4,5 kilometer bedraagt. Is die afstand meer dan 3,5 km maar minder dan 4,5 km? Dan wordt een vergunning verleend als dit in het belang is van de geneesmiddelenvoorziening. Is de afstand 3,5 km of minder? Dan wordt er geen vergunning verleend.

Afstandscriterium eenmaal toegepast

Bij een nieuwe aanvraag van een APG-vergunning passen wij het afstandscriterium eenmaal toe, namelijk voor het aangevraagde gebied als geheel. De aanvraag kan in het geheel worden af- of toegewezen (in dat laatste geval wordt het aangevraagde gebied geheel vergund). De nieuwe werkwijze geldt ook voor aanvragen die al waren ingediend vóór 16 januari 2019.