Apotheekhoudende huisartsen

De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheker is gevestigd.

Daarvoor geldt het volgende afstandscriterium: Er wordt in elk geval een vergunning verleend als de afstand, gemeten over de voor het gemotoriseerde verkeer bestemde weg, tussen de voordeur van de meest dicht bij dat gebied gevestigde apotheek en de voordeur van de woning van de in dat gebied meest dicht bij die apotheek wonende potentiële patiënt, ten minste 4,5 kilometer bedraagt.

Is die afstand meer dan 3,5 km maar minder dan 4,5 km? Dan wordt een vergunning verleend als dit in het belang is van de geneesmiddelenvoorziening. Voor de beantwoording van de vraag of het verlenen van de vergunning in het belang is van de geneesmiddelenvoorziening kijken wij naar alle apotheken die meer dan 3,5 km maar minder dan 4,5 km liggen van het aangevraagde gebied.

Per deelgebied/woonkern wordt bepaald of vergunningverlening in het belang van de geneesmiddelenvoorziening is. Is het voor een of meer van de deelgebieden/woonkernen niet in het belang van de geneesmiddelenvoorziening (de bereikbaarheid van het openbaar vervoer naar de apotheek is voldoende en de desbetreffende apotheek heeft een bezorgdienst) dan wordt de aanvraag geheel afgewezen.

Indien het voor álle deelgebieden/woonkernen in het belang van de geneesmiddelenvoorziening is dan wordt de aanvraag geheel toegewezen.

Is de afstand 3,5 km of minder? Dan wordt er geen vergunning verleend.

Tot 23 december 2021 werd wanneer de afstand meer was dan 3,5 km, maar minder dan 4,5 km, slechts naar één apotheek gekeken, namelijk die welke het dichtst bij het aangevraagde gebied lag. In zijn uitspraak van 23 december 2021 heeft de rechtbank Overijssel uitgemaakt dat deze werkwijze onjuist is en dat dat ook de overige bij het aangevraagde gebied gelegen apotheken moeten worden betrokken in de beoordeling van de aanvraag.

Associatievergunning

Associé(e)s van een huisarts die al een apotheekvergunning (APH/H-vergunning) heeft, kunnen een associatievergunning (APG/A-vergunning) aanvragen. Bij een aanvraag van een associatievergunning stellen wij de belanghebbende apotheker(s) in de gelegenheid om daarover een zienswijze in te dienen. Vervolgens wordt de hoofdvergunning (en dus niet de associatievergunning) getoetst aan het afstandscriterium. De toetsing van de hoofdvergunning is bepalend voor het besluit op de aanvraag van de associatievergunning:

  • Als uit de toetsing van de hoofdvergunning blijkt dat die nog steeds geheel voldoet aan de wettelijke criteria, blijft die geheel in stand en wordt de associatievergunning verleend voor het gebied van de hoofdvergunning (tenzij voor de associatievergunning een kleiner gebied is aangevraagd).
  • Als uit de toetsing van de hoofdvergunning blijkt dat die nog slechts gedeeltelijk voldoet aan de wettelijke criteria ( vooral het afstandscriterium is hier van belang), worden er een voornemen tot gedeeltelijke intrekking van de hoofdvergunning verstuurd en een voornemen tot gedeeltelijke afwijzing (en dus ook gedeeltelijke honorering) van de associatievergunning.
  • Als uit de toetsing van de hoofdvergunning blijkt dat die in het geheel niet meer voldoet aan de wettelijke criteria, worden er een voornemen tot intrekking gestuurd van de hoofdvergunning en een voornemen tot afwijzing van de associatievergunning.

Er wordt geen associatievergunning verleend bij hoofdvergunning als niet vaststaat of die hoofdvergunning nog wel bestaansrecht heeft.

Aanvraag

U kunt het aanvraagformulier vergunning apotheekhoudende huisartsen hier downloaden, invullen, voor uw eigen administratie opslaan en printen. Stuur dit ingevulde formulier vervolgens met de gevraagde bijlagen op naar:

Farmatec
postbus 3178
6401 DR Heerlen

Procedure

Als de aanvraag compleet is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u een verzoek om die binnen zes weken te completeren. Nadat de aanvraag in behandeling is genomen worden de apothekers die werken in een apotheek die is gevestigd binnen een straal van 4,5 km van het gevraagde gebied geïnformeerd over de aanvragen. Zij kunnen dan hun zienswijze geven.

Farmatec neemt, met inachtneming van de eventuele zienswijzen, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een besluit op de aanvraag. Aanvragen van associatievergunningen worden, voor zover de desbetreffende afstand groter is dan 3,5 km maar kleiner dan 4,5 km, in beginsel getoetst aan de aanwezigheid van een bezorgdienst en de ov-verbinding. Voor een aanvraag tot wijziging van de vergunning geldt in beginsel dezelfde procedure.

Beslistermijn

De Geneesmiddelenwet noemt zelf geen beslistermijn voor de afhandeling van aanvragen van apotheekvergunningen voor huisartsen. Zowel voor nieuwe als voor wijzigingsaanvragen is de beslistermijn daarom de redelijke termijn, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Farmatec stelt dat deze termijn in beginsel 120 dagen is. Het gaat daarbij om de nettobehandeltijd: de beslistermijn wordt opgeschort als Farmatec door een oorzaak die voor rekening komt van de aanvrager niet verder kan met de behandeling van de aanvraag. De beslistermijn gaat weer lopen zodra Farmatec verder kan met de behandeling van de aanvraag. Als Farmatec de beslistermijn niet haalt, krijgt de aanvrager daarover een brief.

Wat is de verleningsduur van de vergunning?

De apotheekvergunning wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd. De associatievergunning is gekoppeld aan de hoofdvergunning en vervalt van rechtswege op het moment waarop de hoofdvergunning vervalt of wordt ingetrokken. De hoofdvergunning vervalt van rechtswege als de vergunninghouder stopt met de uitoefening van de geneeskundige praktijk of als hij/zij niet meer staat ingeschreven in het BIG-register. Als een associé(e) de apotheek wil voortzetten, moet deze een hoofdvergunning aanvragen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen, wijzigen of intrekken van een apotheekvergunning.

Intrekking apotheekvergunning op verzoek van apotheker

Belanghebbende apothekers kunnen een aanvraag tot intrekking van de apotheekvergunning indienen als zij vinden dat de grond voor de verlening van de vergunning is vervallen:

  • bij een afstand van meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km geen sprake meer is van bijzondere omstandigheden die een apotheekvergunning nodig maken. Dat kan zijn omdat er voldoende openbaar vervoer is en de apotheek in kwestie een dagelijkse bezorgdienst heeft opgericht voor alle inwoners van het desbetreffende deelgebied.

Als Farmatec het daarmee eens is, krijgt de apotheekhoudend huisarts een voornemen tot intrekking van de vergunning. De huisarts kan daarover een zienswijze indienen. Farmatec beslist vervolgens namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met inachtneming van de zienswijze. De beslistermijn wordt ook bij de intrekkingsaanvraag in beginsel gesteld op 120 dagen.

Wettelijk kader

De apotheekvergunning voor huisartsen is geregeld in artikel 61, tiende tot en met veertiende lid van de Geneesmiddelenwet.

Documenten