Wijzigingen voorwaarden Bijlage 2 per 1 juni 2018

Het Zorginstituut heeft een vervolgadvies uitgebracht over een aantal bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering. De minister voor Medische Zorg heeft aangegeven dat hij dit advies overneemt.

Dit betekent dat de volgende voorwaarden op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering komen te vervallen:

     9  Simvastatine, atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, ezetemibe
    21 Clopidogrel en prasugrel
    67 Antidepressiva
    79 Boceprevir,  telaprevir
    83 Teriparatide

De voorwaarde van nummer 3 wordt aangepast in:

3. Difterievaccin, poliomyelitisvaccin, kinkhoestvaccin dan wel combinaties van twee of meer van deze vaccins of met het tetanusvaccin.
Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde
a) jonger dan achttien jaar, of
b) die zwanger is en aangewezen op een tetanusprofylaxe.

In de titel van nummer 85 wordt de stofnaam Albiglutide verwijderd.

De titel van nummer 85 komt er dan als volgt uit te zien:

85. Lixisenatide en Dulaglutide

Wijzigingen per 1 januari 2018

Het Zorginstituut heeft advies uitgebracht over een aantal bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering. De minister heeft aangegeven dat hij dit advies over zal nemen.

Dit betekent dat de volgende voorwaarden op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering komen te vervallen:
16 galantamine en donepezil

    20 montelukast
    30 tacrolimus
    34 pimecrolimus
    36 parathyroide hormoon
    39 memantine
    42 rivastigmine
    56 topotecan capsule
    73 rufinamide

In de titel van nummer 27 wordt ‘R-DNA-interferon’ vervangen door ‘Interferon’ en de stofnamen mycofenolaat-mofetil en mycofenolzuur worden verwijderd.
De titel van nummer 27 komt er dus als volgt uit te zien:

27. Interferon, erytropoëtine en analoga, glatirameer, daclizumab, levodopa/carbidopa intestinale gel
 
In de titel van nummer 74 wordt de stofnaam sirolimus verwijderd.
De titel van nummer 74 komt er dan als volgt uit te zien:

74. Everolimus
 
De voorwaarde van nummer 76 Fingolimod wordt aangepast in:

76. Fingolimod
Voorwaarde:
Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerend geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van MS.
 

De voorwaarde van nummer 109 wordt aangepast en komt er als volgt uit te zien:

109. Combinatiepreparaat bevattende sacubitril en valsartan
Voorwaarde:
Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met symptomatisch chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV met verminderde ejectiefractie (LVEF ≤ 35%), en
a.      niet toereikend kan worden behandeld met een ACE-remmer/angiotensine-II receptor blokker in combinatie met een bètablokker; en
b.      dit middel gebruikt ter vervanging van de ACE-remmer/angiotensine-II receptor blokker.

 
De bovengenoemde aanpassingen gaan in per 1 januari 2018 door middel van publicatie in de Staatscourant.