Overheveling TPV en Gaucher per 1-1-2021

Overheveling Totale parenterale voeding(TPV) per 1 januari 2021

De middelen voor TPV (totale parenterale voeding) worden, vanwege de intraveneuze toedieningsroute, geregistreerd als geneesmiddel. Sommige van deze producten zijn vermeld op bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering (Rzv), het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). TPV is daarmee onderdeel van de prestatie farmaceutische zorg (artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering). Daarnaast kan TPV ook vergoed worden als geneeskundige zorg. Er bestaat op dit moment onduidelijkheid over de vergoeding van TPV bij met name de patiënten met permanente TPV (de chronische patiënten en kinderen). Bij de chronische patiënten kan in de thuissituatie de voeding op dit moment zowel vanuit de farmaceutische zorg vergoed worden als vanuit de geneeskundige zorg. Dit zorgt voor verwarring.

Het Zorginstituut Nederland heeft in haar brief d.d. 6 augustus 2018 geadviseerd om de TPV te verwijderen van bijlage 1 van de Rzv. Voor het afbakenen van de aanspraak tot geneeskundige zorg dient alle TPV die reeds opgenomen zijn in het GVS te worden verwijderd uit bijlage 1 van de Rzv. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt het advies van het Zorginstituut over.
Met deze wijziging van bijlage 1A en 1B van de Rzv worden TPV (Totale parenterale voeding) per 1 januari 2021 niet meer vergoed vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
De aanspraak op deze middelen blijft gehandhaafd, maar zal uitsluitend bekostigd worden via de geneeskundige zorg.
Klik hier  voor het overzicht van de TPV middelen die per 1 januari uit het GVS gaan.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Overheveling middelen voor de ziekte van Gaucher per 1 januari 2021


De ziekte van Gaucher is een zeer zeldzame stofwisselingsziekte waar ongeveer 100 patiënten in Nederland aan lijden, waarvan er ongeveer 80 behandeld worden. De geneesmiddelen voor deze ziekte betreffen twee intraveneuze enzymtherapieën: imiglucerase en velaglucerase alfa. En twee orale middelen miglustat en eliglustat, deze laatste is pas sinds 2014 geregistreerd. Miglustat heeft nog een aanvullende indicatie voor de ziekte van Niemann-Pick (type C).
Om een eenduidige aanspraak te bewerkstelligen wordt er naar gestreefd om alle geneesmiddelen in eenzelfde indicatiegebied zoveel mogelijk binnen dezelfde aanspraak te brengen. Ondanks het feit dat miglustat in praktijk wordt afgeraden te gebruiken voor de ziekte van Gaucher is het middel wel geregistreerd voor deze aandoening en wordt daarmee wel betrokken bij de groep over te hevelen middelen.
Voor de geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher is sprake van een dubbele aanspraak. Voor de ziekte van Gaucher geldt dat alle patiënten bekend zijn bij het expertisecentrum (Amsterdam UMC). De patiënten komen minstens 1x per jaar op de polikliniek voor jaarlijkse controle en eventuele dosisaanpassingen. Het expertisecentrum heeft de eindverantwoordelijkheid voor de monitoring en opvolging van alle patiënten met de ziekte van Gaucher. Momenteel is de voorschrijver van de medicatie (medisch specialist) niet verantwoordelijk voor dekosten en logistiek van deze geneesmiddelen aangezien de kosten onder het  extramurale kader vallen. Vanuit het expertise centrum wordt aangegeven dat doelmatig voorschrijven en kostenbeheersing beter kan plaatsvinden na een overheveling.
De minister heeft daarom besloten om de middelen voor de ziekte van Gaucher te verwijderen van de bijlagen van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Met deze wijziging van bijlage 1A en 1B van de Rzv worden de Gaucher middelen per 1 januari 2021 niet meer vergoed vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
Aan bijlage 2 van de Rzv wordt per 1 januari 2021 een onderdeel toegevoegd, luidend:
126. Miglustat
Voorwaarde: Uitsluitend voor een verzekerde met de ziekte van Niemann-Pick type C.
De aanspraak op de verwijderde middelen blijft gehandhaafd, maar zal uitsluitend bekostigd worden via de geneeskundige zorg.
Klik hier  voor het overzicht van de Gaucher middelen die per 1 januari uit het GVS gaan.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.