Apotheekhoudende huisartsen

Voor wie is de apotheekvergunning bedoeld?

De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheker is gevestigd. Daarvoor geldt het volgende afstandcriterium:

  • als de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd dan komt de huisarts zonder meer in aanmerking voor een apotheekvergunning;
  • als de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden een rol (met name de bereikbaarheid met het openbaar vervoer)
  • als de afstand 3,5 km of minder is, komt de huisarts niet in aanmerking voor een vergunning.

Associé(e)s van een huisarts die al een apotheekvergunning (APH/H-vergunning) heeft, kunnen een associatievergunning (APG/A-vergunning) aanvragen.

Aanvraag

U kunt het aanvraagformulier downloaden en printen. Stuur dit ingevulde formulier vervolgens met de gevraagde bijlagen op naar:

CIBG
Farmatec-BMC
postbus 3017
6460 HA Kerkrade

Procedure

Als de aanvraag compleet is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u een verzoek om die binnen zes weken te completeren. Nadat de aanvraag in behandeling is genomen worden de apothekers die werken in een apotheek die is gevestigd binnen een straal van 4,5 km van het gevraagde gebied geïnformeerd over de aanvragen. Zij kunnen dan hun zienswijze geven. Farmatec-BMC neemt met inachtneming van de eventuele zienswijzen namens de minister van VWS een besluit op de aanvraag. Aanvragen van associatievergunningen worden alleen getoetst aan het afstandcriterium als een belanghebbende apotheker in haar/zijn zienswijze heeft aangegeven bedenkingen te hebben tegen (gehele) verlening van de vergunning. Voor een aanvraag tot wijziging van de vergunning geldt in beginsel dezelfde procedure.

Beslistermijn

De Geneesmiddelenwet noemt zelf geen beslistermijn voor de afhandeling van aanvragen van apotheekvergunningen voor huisartsen. Zowel voor nieuwe als voor wijzigingsaanvragen is de beslistermijn daarom de redelijke termijn, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Farmatec-BMC stelt deze termijn afhankelijk van de situatie meestal op 120 of 160 dagen.

Het gaat daarbij om de nettobehandeltijd: de beslistermijn wordt opgeschort als Farmatec-BMC door een oorzaak die voor rekening komt van de aanvrager niet verder kan met de behandeling van de aanvraag. De beslistermijn gaat weer lopen zodra Farmatec-BMC verder kan met de behandeling van de aanvraag. Als Farmatec-BMC de beslistermijn niet haalt, krijgt de aanvrager daarover een brief.

Wat is de verleningsduur van de vergunning?

De apotheekvergunning wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd. De associatievergunning is gekoppeld aan de hoofdvergunning en vervalt van rechtswege op het moment waarop de hoofdvergunning vervalt of wordt ingetrokken. De hoofdvergunning vervalt van rechtswege als de vergunninghouder stopt met de uitoefening van de geneeskundige praktijk of als hij/zij niet meer staat ingeschreven in het BIG-register. Als een associé(e) de apotheek wil voortzetten, moet deze een hoofdvergunning aanvragen.

Vergoedingen

Er zijn geen vergoedingen verschuldigd voor (het indienen van een aanvraag tot verlening, wijziging of intrekking van) een apotheekvergunning.

Intrekking apotheekvergunning op verzoek van apotheker

Belanghebbende apothekers kunnen een aanvraag tot intrekking van de apotheekvergunning indienen als zij vinden dat:

  • niet meer aan het afstandcriterium wordt voldaan of
  • bij een afstand van meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km geen sprake meer is van bijzondere omstandigheden die een apotheekvergunning nodig maken.

Als Farmatec-BMC het daarmee eens is, krijgt de apotheekhoudend huisarts een voornemen tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de vergunning. De huisarts kan daarop een zienswijze indienen. Farmatec-BMC beslist vervolgens namens de minister van VWS met inachtneming van de zienswijze. De beslistermijn wordt ook bij de intrekkingsaanvraag in beginsel gesteld op 120 of 160 dagen.

Wettelijk kader

De apotheekvergunning voor huisartsen is geregeld in artikel 61, tiende tot en met veertiende lid, Geneesmiddelenwet.

Farmatec